Algemene voorwaarden

Voordat u het contract tekent is het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Lees daarom zorgvuldig deze algemene voorwaarden zodat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden van onze afspraken. Is er iets onduidelijk in deze voorwaarden? Vraag ons dan gerust om een toelichting.

Artikel 1 Definities

1.1     Advocatenkantoor: Het advocatenkantoor Kruijdenhof

1.2     De advocaat: mw. D.L. Kruijdenhof

1.3     Cliënt: de opdrachtgever

1.4    Honorarium: de financiële vergoeding voor de werkzaamheden, exclusief vergoeding voor kantoorkosten en verschotten, die de advocaat met de cliënt is overeengekomen.

1.5     Verschotten: alle kosten die de advocaat voor de goede uitvoering van de opdracht voor de cliënt maakt zoals griffierecht, deurwaarderskosten; uittreksels, vergoedingen derden enz.

1.6     Kantoorkosten: vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kantoorkosten


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1     De algemene voorwaarden zijn van  toepassing op alle opdrachten hieronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen.


Artikel 3 Opdracht         

3.1     Een overeenkomst van opdracht komt tot stand nadat deze door de advocaat is aanvaard en schriftelijk is bevestigd. Uiterlijk binnen 14 dagen na aanvaarding stuurt de advocaat de cliënt een opdrachtbevestiging .Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan en aanvaard door de advocaat van het advocatenkantoor.

3.2    De advocaat verbindt zich de opdracht persoonlijk naar beste vermogen , inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. De advocaat zal zich inspannen het door de opdrachtgever beoogd resultaat te behalen maar kan geen garanties geven.

3.3     Indien de advocaat het verantwoord en/of wenselijk acht  zich bij de uitvoering van de werkzaamheden te laten bijstaan door derden dan zal zij dit doen na verkregen toestemming van de opdrachtgever. Als de advocaat bij de uitvoering van de werkzaamheden derden inschakelt is zij  gemachtigd gehanteerde voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen namens de opdrachtgever te aanvaarden.

De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met werkzaamheden verricht door de opdrachtgever, tenzij er sprake is van grove nalatigheid  of opzet.

3.4     De opdrachtgever verleent toestemming om bij communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, tenzij anders afgesproken. In het bijzonder internet- en email toepassingen. Het gebruik hiervan is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.5  De opdrachtgever kan de overeenkomst steeds opzeggen. De advocaat kan de overeenkomst niet opzeggen, tenzij wegens gewichtige redenen en de advocaat op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens de wensen van de opdrachtgever uit te voeren. In beide gevallen zal de advocaat op basis van de bestede uren de einddeclaratie opmaken.

3.6     De advocaat is gerechtigd de werkzaamheden in het kader van de opdracht eerst uit te voeren als de opdrachtgever door de advocaat gedeclareerd voorschot en verschotten heeft betaald, dan wel uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat betaling is ontvangen.

Tot het moment van betaling is de advocaat slechts gehouden werkzaamheden te verrichten ter veiligstelling van fatale termijnen. Voor procedures ( verzet, beroep en hoger beroep) geldt dat de advocaat hiertoe niet gehouden is als de cliënt het verschuldigde griffierecht niet heeft betaald.    


Artikel 4 Honorarium en verschotten

4.1     Het honorarium is het overeengekomen uurtarief  vermenigvuldigd met de bestede tijd. Naast het honorarium is de cliënt ook verschuldigd  5% van het honorarium voor kantoorkosten,  verschotten en omzetbelasting ( BTW).

4.2      De advocaat is bevoegd het uurtarief tussentijds te wijzigen.

4.3      De advocaat is gerechtigd bij aanvang en tussentijds van de opdrachtgever betaling  van een voorschot te verlangen. Aan het einde van de werkzaamheden wordt een eindafrekening opgemaakt. Ontvangen voorschotten  worden verrekend met de einddeclaratie.

4.4      Indien de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan drie maanden is de advocaat gerechtigd verrichte werkzaamheden op basis  van daadwerkelijk bestede uren tussentijds bij de opdrachtgever te declareren.

 

4.5     De advocaat zal  een deugdelijke registratie van de aan de opdracht bestede tijd bijhouden. In elk geval kan tijd gerekend worden voor telefoongesprekken, correspondentie tussen advocaat en opdrachtgever  of (gemachtigde) wederpartij en derden, bezoeken, gesprekken op kantoor met opdrachtgever, overleg met (gemachtigde van ) wederpartij, reistijd, enz. Op verzoek van de opdrachtgever is de advocaat gehouden tussentijds een urenspecificatie te verstrekken.

Artikel 5 Betaling

5.1     Betaling van declaraties hieronder begrepen ook voorschotdeclaraties dient te geschieden binnen 14  veertien dagen na factuurdatum. Als de opdrachtgeverin gebreke blijft de declaraties tijdig te betalen is de opdrachtgever in verzuim. De advocaat is gerechtigd wettelijke rente te berekenen over de openstaande (voorschot) declaratie.

Bij het in gebreke blijven de declaraties tijdig te betalen  en indien incassomaatregelen noodzakelijk zijn is de opdrachtgever  verschuldigd 15% van het honorarium voor buitengerechtelijke incassokosten  met een minimum van € 100,00.

5.2     De opdrachtgever ten behoeve van wie een toevoeging is verstrekt is verschuldigd de vastgestelde eigen bijdrage, kosten van derden, uittreksels uit openbare registers , telegrammen en internationaal gebruik van telex, telefax en telefoon en ingeval van gerechtelijke procedures ook het griffierecht.


Artikel 6 Bewaartermijn

6.1     Na beëindiging van de zaak worden dossiers  gedurende vijf  jaar bewaard. Gedurende drie maanden na schriftelijke kennisgeving dat het dossier wordt gesloten kan de cliënt vragen om afgifte van (kopie van) stukken uit het dossier. Nadat de termijn van drie maanden is verstreken en het dossier reeds in het archief is opgeslagen is de opdrachtgever de kosten voor het  opvragen uit en laten terugplaatsen in  het archief verschuldigd.


Artikel 7 Aansprakelijkheid        

7.1     Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat  is beperkt  tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het toepasselijke eigen risico. 

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het door  de advocaat  in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting.

Bij het inschakelen van derden zal de advocaat de nodige zorgvuldigheid betrachten. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten.


Artikel 8 Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

8.1     Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De Geschillencommissie is gevestigd te ( 2509 LP) Den Haag; Postbus 90600.

Wanneer de opdrachtgever  niet tevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of hoogte van de declaratie legt de opdrachtgever de bezwaren aan de advocaat  voor.

De klacht moet worden ingediend binnen drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. De opdrachtgever krijgt binnen vier weken bericht.

Mochten de bezwaren niet of niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kan de opdrachtgever de schriftelijke reactie van de advocaat vergezeld van zijn/haar klacht voorleggen aan de Geschillencommissie.

Het reglement en de werkwijze van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur  kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl ( Advocatuur)  en www.advocatenorde.nl

8.2     De advocaat kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de geschillencommissie.


Artikel 9 Toepasselijk recht

9.1     Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Indien de advocaat als eisende partij optreedt, zal de advocaat  in afwijking hiervan bevoegd zijn om het geschil aanhangig te maken bij de voor de cliënt in aanmerking komende buitenlandse rechter.