Privacyverklaring

Advocatenkantoor Kruijdenhof te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

mw. D.L Kruijdenhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Advocatenkantoor Kruijdenhof

Contactgegevens Advocatenkantoor Kruijdenhof

W.G. Plein 228; 1054 SE Amsterdam

Telefoon: 020 - 607 01 45

Email: info@kruijdenhof.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Advocatenkantoor Kruijdenhof verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn gekregen of verkregen.

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren en om contact met u te kunnen opnemen hetzij telefonisch per email of per post als u hierom verzoekt.

 

Het gaat om persoonsgegevens die door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt hetzij persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), hetzij telefonisch, of digitaal (via e-mail, webformulier op de kantoorwebsite), in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-       Voornamen en familienaam, geboortedatum, en adres

-       E-mailadres en telefoonnummer

-       Gezichtsafbeelding

-       BSN-nummer; V-nummer (in vreemdelingenzaken)

-       Nationaliteit, burgerlijke staat, geslacht

-       IBAN-nummer en overige betaalgegevens

-       Huwelijks-en echtscheidingsgegevens (bij familiezaken)

-       Gegevens kinderen en wederpartij (bij familiezaken)

-       inkomensgegevens

-       contactgegevens van uw organisatie of contactpersonen,

-        gegevens om onze werkzaamheden te factureren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kruijdenhof.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Grondslag van het verwerken van persoonsgegevens

Advocatenkantoor Kruijdenhof verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 AVG:

-      verkregen toestemming van u als betrokkene voor één of meer specifieke doeleinden

-      uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht

        tot het verlenen van juridische diensten

-       te voldoen aan een wettelijke verplichting

-       behartiging van een gerechtvaardigd belang van een verwerkingsverantwoordelijke of derde

 

Doelen van het verwerken van persoonsgegevens

-       uitvoeren van een overeenkomst van opdracht

-       voldoen aan wettelijke verplichtingen

-       voeren van (gerechtelijke) procedures

-       voeren van een deugdelijke administratie

-       verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

-       innen van declaraties, afhandelen van een betaling

-       advisering, bemiddeling en verwijzing

-       onderhouden van contact

Geautomatiseerde besluitvorming

Advocatenkantoor Kruijdenhof neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advocatenkantoor Kruijdenhof) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uitgangspunt is dat de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen van verwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist of een gerechtvaardigd belang van het kantoor of derden, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Advocatenkantoor Kruijdenhof bewaart de gegevens 2 jaar als u het kantoor benadert met een eenmalige vraag of voor een eenmalig advies in een gesprek op kantoor of telefonisch, op eigen initiatief gegevens verstrekt door het invullen van een contact- of aanmeldformulier, door het sturen van een e-mai. Digitaal opgeslagen persoonsgegevens kunnen 20 jaar worden bewaard om in de toekomst te voorkomen dat een opdracht wordt aanvaard van een betrokkene die in een eerdere zaak uw tegenpartij is geweest.

Delen van persoonsgegevens met derden

Advocatenkantoor Kruijdenhof verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Bijvoorbeeld, in het geval van (tijdelijke) waarneming van de praktijk door een andere advocaat, ingeschakelde derde partij namens en in opdracht van het kantoor, (gerechtelijke) procedures, uitvoeren van gerechtelijke uitspraken, correspondentie met de (gemachtigde van de) wederpartij.

 

Daarnaast kan Advocatenkantoor Kruijdenhof persoonsgegevens verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals aan een toezichthouder voor het melden van ongebruikelijke transacties (Wwft) of aan een andere met openbaar gezag beklede instantie, Raad voor Rechtsbijstand). Door het kantoor ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Met deze derden, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor deze derden eveneens gehouden zijn tot naleving van de AVG.

Ingeschakelde derden zijn bijvoorbeeld, deurwaarder (voor betekenen dagvaarding of verzoekschrift, executie van uitspraken, incasso van vorderingen), derde voor een second opinie of deskundigenrapport, notaris, accountant, telefoonservice (opnemen van de telefoon en noteren van naam en telefoonnummer) provider in verband met het invullen van gegevens in een contactformulier op de website, Microsoft Office voor verzenden en doorsturen van e-mails, Clouddienst voor het maken van back-up.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Advocatenkantoor Kruijdenhof gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Advocatenkantoor Kruijdenhof gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.  Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: _ga

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics

Naam: _gat

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Google Analytics

Naam: _gid

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Google Analytics

Naam: collect

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Mono

Naam: _cfduid

Functie: Noodzakelijke cookie om de basisfuncties van de website bruikbaar te maken en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookie.

Bewaartermijn: 1 jaar

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

- recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)

- recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)

- recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen feitelijke gegevens)

- recht op vergetelheid

- recht op beperking verwerking van persoonsgegevens

- recht op dataportabiliteit (overdragen van gegevens)

- recht om een eerder gegeven toestemming in te trekken.

- recht van bezwaar (verzet) tegen verwerken van gegevens

 

Een verzoek om inzage, correctie, beperking, dataportabiliteit, verwijdering of van verzet of intrekking van een eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens.

 

Advocatenkantoor Kruijdenhof.

t.a.v. mw. D.L. Kruijdenhof

WG Plein 228 (1054 SE) Amsterdam

Info@kruijdenhof.nl Telefoon: 020 6070145

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan worden gegeven. Hierbij valt te denken aan het nakomen van een wettelijke verplichting, geheimhoudingsplicht van advocaten, voldoen aan (wettelijke) bewaartermijnen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u ter verificatie een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Advocatenkantoor Kruijdenhof wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Advocatenkantoor Kruijdenhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kruijdenhof.nl.

Aanpassing privacyverklaring

Advocatenkantoor Kruijdenhof heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden bekend gemaakt.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en de privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Mw. D.L. Kruijdenhof

WG Plein 228

1054 SE Amsterdam

Info@kruijdenhof.nl;  Telefoonnummer: 020 6070145